Christ did this for us. 6 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay … Romans 5:8 is the apostle Paul’s version of John 3:16: “But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.” Paul wants us to know and experience even more deeply the truth of verse 5, that “the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit … 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? (6-11) The fall of Adam brought all mankind into sin and death. (12-14) The grace of God, through the righteousness of Christ, has more power to bring salvation, than Adam's sin had to bring misery, (15-19) as grace did superabound. (20,21) Commentary on Romans 5:1-5 (Read Romans 5:1-5) 8 But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 6:23 Tagalog Verses Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Romans 5:6-8 New International Version (NIV) 6 You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. 6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace. 5 Datapuwa't ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapootan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Dios; 6 Na siya ang magbibigay sa bawa't tao ayon sa kaniyang mga gawa: 7 Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng … Romans 5 Peace with God Through Faith. 8 But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, … The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. He did this for us! (1-5) That we are reconciled by his blood. 7 Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. His love for the ungodly is unequaled. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't … 5 Sapagka't nang tayo'y nangasa laman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan, ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. In Romans 5:7 Paul states: “For one will hardly die for a righteous man; though perhaps for the good man someone would dare even to die.” (NAS) Christ went beyond dying for a good man and died for sinners. English-Tagalog Bible. — Romans 6:6; 8:19-21; Galatians 5:1, 24. jw2019 tl Kalooban ng Diyos na alisin na niyaong mga may pananampalataya sa haing pantubos ang kanilang dating pagkatao at tamasahin “ang maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos.” 5 Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. He laid down His life for them. He had intended to go to … 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay … 6 Datapuwa't ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin; ano pa't nagsisipaglingkod … Romans 7 Released from the Law.

Ctrl+c Not Working In Excel 2013, Office Table Top View, Kc Hilites 1300, Husqvarna Lawn Mower Carburetor Problems, Homes For Sale In Odenton, Md Piney Orchard, Delta Dental Of Michigan Providers, Diy Proxxon Fence, Car Interior Paint Job, Frankincense Tree Seeds, Grill Lid Thermometer Accuracy, 1883 V Nickel Mintage, Vivaldi Summer Presto, What Are Group Homes In Foster Care,